Nowelizacja Kodeksu karnego w Polsce

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Reforma Kodeksu karnego prezentuje nową politykę karną, polegającą na podwyższeniu zagrożenia karą, zwłaszcza wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej.

Do najważniejszych zmian zawartych w nowelizacji należy podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Nowela wprowadza również nowy typ przestępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz kary za przygotowanie do zabójstwa.

Zaostrzone zostaną sankcje za pedofilię i inne przestępstwa na tle seksualnym. Sprawca zgwałcenia dziecka będzie podlegać karze od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotniemu pozbawieniu wolności. Obecnie to od 3 do 15 lat więzienia.

Zmiany przewidują też wprowadzenie kary tak zwanego bezwzględnego dożywocia, czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.
Nowym rozwiązaniem jest zobowiązanie sądu do orzeczenia na wniosek pokrzywdzonego środka karnego polegającego na zakazie przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności. Ustawa definiuje, że zakaz kontaktowania się z określoną osobą obejmuje wszelkie czynności związane z próbą nawiązania kontaktu z osobą chronioną, w tym podejmowane przez skazanego za pośrednictwem innej osoby lub z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej.

Ustawa przewiduje rozszerzenie możliwości karania nieletnich sprawców, którzy ukończyli 15 lat, jak dorosłych – rozszerzenie to obejmuje kwalifikowane typy zabójstwa oraz zgwałcenie w typie podstawowym i zgwałcenie kwalifikowane przez następstwo w postaci śmierci pokrzywdzonego. Zmiana Kodeksu karnego umożliwia również karanie nieletniego, który po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15, jest sprawcą zabójstwa kwalifikowanego.

Ustawa rozszerza dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów na kierowców, którzy po spowodowanym wypadku, a przed poddaniem go badaniu na zawartość alkoholu lub środka odurzającego, spożywali alkohol lub zażywali środek odurzający – chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Istotne obostrzenie sankcji dotyczyć będzie m.in. nietrzeźwych sprawców, którzy sprowadzili katastrofę w ruchu lądowym, czy bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym oraz spowodowali wypadek, wskutek którego doszło do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innej osoby. W takich przypadkach ustawa ustanawia obligatoryjny przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa w ruchu lądowym albo równowartości takiego pojazdu.

Przepadku nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych, do 100 tysięcy, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kodeks przewiduje zaostrzenie kary dla sprawcy, który bezpośrednio po popełnieniu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia wskazanego w ustawie przestępstwa spożywa napój alkoholowy lub zażywa środek odurzający w celu uniknięcia odpowiedzialności, wykazując, że w czasie popełnienia przestępstwa był trzeźwy lub nie był odurzony.
Większość ustawy ma trzymiesięczne vacatio legis. Przepisy dotyczące przepadku pojazdów mają wejść w życie rok po publikacji w Dzienniku Ustaw.

(iar)

Czego zazdroszczą nam Amerykanie?

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię