Jak zarejestrować w Polsce dziecko urodzone w Stanach Zjednoczonych?

dziecko urodzone w Stanach

Jeśli twoje dziecko urodziło się w USA, ale jako rodzice chcielibyście, aby narodziny te zostały odnotowane również rejestrze stanu cywilnego w Polsce możecie złożyć wniosek o transkrypcję aktu urodzenia. Oto jak to zrobić.

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP.

Czy żeby zarejestrować dziecko urodzone w Stanach musisz składać dokumenty osobiście w Polsce?

Nie, dokumenty można złożyć osobiście albo listownie.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę umów się za pomocą systemu e-konsulathttps://secure.e-konsulat.gov.pl/.

Po wybraniu kraju wyjdą wyniki z konsulatami, w którym można swoją sprawę załatwić. W przypadku USA jest 11 konsulatów, w których można umówić się na spotkanie.

Jakie dokumenty musisz złożyć aby zarejestrować dziecko w Polsce?

Wymagane dokumenty to:

1. Wniosek o transkrypcję. Możesz go otrzymać w urzędzie konsularnym lub tutaj

2. Oryginał zagranicznego aktu urodzenia dziecka, zawierający imiona i nazwiska rodziców.

3. Tłumaczenie zagranicznego aktu urodzenia, którego zgodność zostanie potwierdzona przez konsula lub tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Listę tłumaczy możesz znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/usa/lista-tlumaczy

4. Ponadto w przypadku jeżeli jeden z małżonków nie posiada polskiego aktu urodzenia, a w Polsce nie zostało zarejestrowane małżeństwo rodziców dziecka rekomendujemy złożenie oryginału aktu urodzenia tego rodzica (może być wymagana apostille lub legalizacja, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Bez złożenia powyższego dokumentu trankrypcja może zostać dokonana, jednakże  transkrybowany akt nie będzie posiadał wszystkich danych i może nie być możliwe nadanie numeru PESEL i wyrobienie dokumentu paszportowego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym musisz złożyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

1. Dowolnego tłumacza, którego zgodność zostanie potwierdzona przez konsula

2. Tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości

3. Tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

4. Konsula.

Opłata za transkrypt

Konsulaty proszą o jednoczesne przesyłanie opłaty za dokonanie transkrypcji aktu urodzenia (52 USD) wraz z opłatą za poświadczenie tłumaczenia przez konsula (21 USD).

Tłumaczenia

Obowiązek tłumaczenia dotyczy aktów urodzenia, natomiast nie ma obowiązku tłumaczenia dodatkowo klauzuli apostille.

Jaki jest termin realizacji wniosków?

Konsul niezwłocznie przekaże wniosek do wskazanego przez Ciebie kierownika urzędu stanu cywilnego.

Jak możesz odebrać dokumenty?

Polski odpis aktu  możesz odebrać osobiście w konsulacie albo może zostać wysłany pocztą.

Kiedy wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie?

Kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego jeżeli:

1. Dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon.

2. Zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia,

3. Byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Czy do złożenia wniosku o transkrypcję konieczna jest obecność obojga rodziców?

Nie, obecność obojga rodziców nie jest konieczna przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka.

dziecko urodzone w Stanach

Czy wniosek o transkrypcję może złożyć osoba inna niż rodzic?

Wniosek o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba „która wykaże interes prawny w transkrypcji”.

W związku z tym przypadki składania wniosków np. przez osoby niespokrewnione lub instytucje miejscowe są oceniane indywidualnie.

Czy sporządzenie polskiego aktu urodzenia wiąże się z nadaniem numeru PESEL?

W przypadku osób urodzonych za granicą i nieposiadających zameldowania w Polsce sporządzenie (w wyniku transkrypcji) polskiego aktu urodzenia jest warunkiem koniecznym do nadania numeru PESEL.

Ale wniosek o nadanie tego numeru dziecku składa się dopiero w czasie wizyty paszportowej.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/usa/transkrypcja-rejestracja-zagranicznego-aktu-urodzenia-w-polskim-rejestrze-stanu-cywilnego

Podróżowanie z dziećmi: 15 porad dla rodziców

Posłuchaj podcastów:

2 KOMENTARZE

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię