Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU AMERYKAPOPOLSKU.COM

Właściciel niniejszego serwisu i jednocześnie administrator danych osobowych użytkowników tego serwisu informuje, że ewentualne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub inne działania właściciela serwisu z użyciem tych danych, wymaga od użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych, a w braku takiej zdolności stosowną zgodę winni wyrazić opiekunowie ustawowi użytkownika pisząc na adres lub w analogiczny sposób zaakceptować uprzednio taką zgodę wyrażoną przez użytkownika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych.

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu amerykapopolsku.com za pośrednictwem stron internetowych na komputerach stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych oraz serwisów korzystających z materiałów RRS.
Korzystając z serwisu amerykapopolsku.com Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Internetowy Serwis Amerykapopolsku.com – oznacza Serwis prowadzony w domenie amerykapopolsku.com z którego korzystanie podlega szczególnym warunkom.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej;
Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

Korzystanie z Serwisu Iternetowego amerykapopolsku.com nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach znajdujących się poniżej.
Zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystanie z Serwisu.
Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera Regulamin Forum.
amerykapopolsku.com nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez serwis amerykapopolsku.com
amerykapopolsku.com  nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
amerykapopolsku.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów.

Dokonując Rejestracji w serwisie amerykapopolsku.com, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie.

Dokonując Rejestracji, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, amerykapopolsku.com  zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. amerykapopolsku.com  wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
amerykapopolsku.com  zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie amerykapopolsku.com

Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
postanowień niniejszego Regulaminu;
norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec amerykapopolsku.com jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez amerykapopolsku.com  przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu amerykapopolsku.com  stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec amerykapopolsku.com  z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez amerykapopolsku.com spowoduje zwolnienie amerykapopolsku.com z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi amerykapopolsku.com , osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu
Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.

Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach amerykapopolsku.com
Według najlepszej wiedzy amerykapopolsku.com brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu amerykapopolsku.com
Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem info@amerykapopolsku.com
Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: info@amerykapopolsku.com