Jak wygląda deportacja z Polski? Wyjaśniamy

źródło: Envato Elements

Deportacja z Polski to zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – wyjaśnia Straż Graniczna.

Postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu wszczyna i prowadzi komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej. W Polsce nie ma policji imigracyjnej.

Jak wyjaśnia Straż Graniczna o nielegalnym pobycie w Polsce mówimy w sytuacji, gdy cudzoziemiec:

– nie posiada ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na nim,
– nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu,
– nielegalnie przekroczył lub usiłował nielegalnie przekroczyć granicę,
– nielegalnie wykonuje lub wykonywał pracę,
– podjął działalność gospodarczą niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
– nie posiada wystarczających środków finansowych do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– został zastrzeżony do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen lub krajowym wykazie

W przypadku nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu.

Ustalony termin dobrowolnego powrotu wynosi zazwyczaj od 15 do 30 dni i jest liczony od dnia doręczenia decyzji.

Przymusowe wykonanie decyzji o powrocie może nastąpić wtedy, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca, jego pobyt zostanie uznany za zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub cudzoziemiec nie dopełnieni obowiązku opuszczenia terytorium RP w terminie wskazanym w decyzji – wyjaśnia Straż Graniczna.

W przypadku wszczęcia postępowania o zobowiązanie do powrotu cudzoziemiec może zostać zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin. Jednakże jeżeli organ, który dokonał zatrzymania zdecyduje się skierować wniosek do sądu o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, okres zatrzymania może zostać przedłużony na okres nie dłuższy niż 24 godziny.

Źródło: Straż Graniczna

 

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię