Wjazd na teren Stanów Zjednoczonych

Obywatel obcego kraju zamierzający wjechać do Stanów Zjednoczonych powinien najpierw uzyskać wizę nieimigracyjną na pobyt czasowy lub wizę imigracyjną na pobyt stały. Obywatele krajów zakwalifikowanych do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) mogą podróżować do USA bez wizy. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego przed podróżą muszą uzyskać autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA).

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Osoby niekwalifikujące się do Programu Ruchu Bezwizowego lub podróżujące w celu podjęcia studiów, pracy lub w ramach programu wymiany lub w jakimkolwiek innym celu nieobjętym wizą kategorii B muszą ubiegać się o wizę nieimigracyjną.

Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wiza świadczy jedynie o tym, że według urzędnika konsularnego Stanów Zjednoczonych dana osoba spełnia wymagania do ubiegania się o wjazd na teren Stanów Zjednoczonych w określonym celu.

Wizy nieimigracyjne

Wizy nieimigracyjne są przeznaczone dla turystów, osób podróżujących w celach służbowych, studentów lub wykwalifikowanych pracowników, którzy zamierzają przebywać w Stanach Zjednoczonych przez określony czas z zamiarem realizacji określonych celów. Zgodnie z amerykańskimi przepisami wizowymi większość osób ubiegających się o wizę nieimigracyjną musi wykazać pracownikowi konsularnemu, że łączą je silne więzy z krajem ojczystym oraz że zamierzają opuścić Stany Zjednoczone po czasowym pobycie.

Najszcześciej spotykanie rodzaje wiz do USA:

Wiza służbowa / turystyczna

Informacje ogólne

Wiza na pobyt czasowy B-1/B-2 jest przeznaczona dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych (B-1), turystycznych oraz na leczenie (B-2). Wiza B-1 będzie odpowiednia, jeżeli planowana podróż ma na celu: konsultacje z partnerami biznesowymi, udział w spotkaniu biznesowym lub konferencji naukowej, uregulowanie spraw majątkowych, negocjacje kontraktów. Wiza B-2 będzie odpowiednia, jeżeli planowany wyjazd ma charakter rekreacyjny: turystyka, odwiedziny u przyjaciół lub krewnych, wyjazd na leczenie oraz czynności o charakterze korporacyjnym, społecznym lub usługowym. Wizy B-1 i B-2 są często łączone i wydawane jako jedna wiza: B-1/B-2.

Wymagania

W przypadku ubiegania się o wizę B-1/B-2 należy wykazać urzędnikowi konsularnemu, że kwalifikują się Państwo do otrzymania wizy amerykańskiej zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie (U.S. Immigration and Nationality Act, INA). Zgodnie z paragrafem 214(b) INA każda osoba ubiegająca się o wizę B-1/B-2 na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem, o ile nie wykaże, że:

 • udaje się do USA na pobyt czasowy, w celach służbowych, turystycznych lub podjęcia leczenia,
 • planuje pozostać jedynie przez określony czas w Stanach Zjednoczonych,
 • posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA,
 • mieszka na stałe poza Stanami Zjednoczonymi oraz łączą ją z krajem zamieszkania powiązania rodzinne, społeczne, ekonomiczne, które gwarantują, że po zakończeniu pobytu opuści USA.

Personel pomocniczy i pomoc domowa oraz członkowie załogi pracujący na statkach w obrębie szelfu kontynentalnego (Outer Continental Shelf) mogą kwalifikować się do otrzymania wizy B-1 w określonych okolicznościach.

Niektórzy obywatele zagraniczni mogą nie kwalifikować się do otrzymania wizy zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie. Więcej informacji o wymaganiach, jakie należy spełnić, aby uzyskać wizę zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie, można znaleźć

Tutaj:

https://travel.state.gov/content/visas/en/general/ineligibilities.html

Dokumenty wymagane w ramach wniosku

W przypadku ubiegania się o wizę służbową/turystyczną należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie). Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. tutaj https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html
 • znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia,
 • potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem

Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1

Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2

Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3

Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • numer paszportu
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę
 • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4

Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.

Lokalizacja i dane kontaktowe

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie mieści się pod następującym adresem:

Ambasada USA w Warszawie

Sekcja Konsularna

Ulica Piekna 12

Warszawa 00-540

Telefon: +48-22/504-2000

Fax: +48-22/504-2088

Strona internetowa: https://pl.usembassy.gov/pl/wizy

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie mieści się pod adresem:

Konsulat Generalny USA w Krakowie

Ul. Stolarska 9

31-043 Kraków, Polska

Telefon: +48/12 424-5100

Fax: +48/12 424-5103

Strona internetowa: https://pl.usembassy.gov/pl/ambasady-i-konsulaty/konsulat-usa-w-krakowie/wizy

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe dokumenty

Formularz wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, aby dostarczyć informacji wystarczających do ustalenia, czy osoba ubiegająca się o wizę spełnia wymogi do jej uzyskania. Chociaż w większości przypadków nie jest to wymagane, ubiegający się o wizy mogą przynieść dodatkowe dokumenty, jeżeli ich zdaniem będą one pomocne w wyjaśnieniu celu wyjazdu, związków z krajem zamieszkania, czy też możliwości opłacenia podroży. Urzędnicy konsularni mogą zapoznać się z dodatkowymi dokumentami, jeśli w ich przekonaniu wniosą one istotne informacje dla rozpatrzenia sprawy. Przede wszystkim jednak będą brać pod uwagę, przedstawione podczas rozmowy, zamiary, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju zamieszkania. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zgodnie z prawem.

O ile dla większości osób ubiegających się o wizy nie jest to wymagane, to w pewnych sytuacjach dodatkowe dokumenty są niezbędne. Na przykład, jeżeli pobyt w USA był kiedykolwiek przedłużony lub uległ zmianie status wizowy, prosimy przynieść na rozmowę z konsulem wszystkie dokumenty z tym związane.

Osoby, które kiedykolwiek były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić „zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeśli wykroczenie/przestępstwo zostało popełnione w Polsce należy przedstawić „zapytanie o karalność” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Jeżeli wykroczenie/przestępstwo popełniono poza Polską, należy przedstawić ”zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury wydane przez uprawnione organy kraju, na terytorium którego miało to miejsce.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Ostrzeżenie: nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy.

Wszystkie informacje przedstawione podczas ubiegania się o wizę pozostaną poufne.

Dodatkowe dokumenty w przypadku osób ubiegających się o wizę na leczenie

Osoby udające się do USA, aby podjąć leczenie poza wymaganymi dokumentami wymienionymi powyżej i dokumentami wymaganymi przez urzędnika konsularnego, muszą przedłożyć

 • pismo z diagnozą medyczną od lekarza prowadzącego opisujące rodzaj dolegliwości oraz wyjaśniające powód podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 • pismo od lekarza lub placówki zdrowia w USA, w którym wyrażona jest chęć przeprowadzenia leczenia danego przypadku oraz określona długość i koszt leczenia. (np. opieki lekarskiej, opłaty za pobyt w szpitalu, diagnostyki),
 • oświadczenie osoby lub organizacji o pokryciu kosztów transportu, zakwaterowania i procedur medycznych. Osoby gwarantujące pokrycie kosztów muszą przedłożyć potwierdzenie zdolności finansowej w postaci wyciągu z banku lub inne potwierdzenie dochodów/oszczędności lub kopie zeznań podatkowych poświadczone za zgodność z oryginałem.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wizach służbowych i turystycznych proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.

https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię