Konsulat Generalny RP w Chicago uruchamia dodatkowy punkt składania wniosków paszportowych

Konsulat Generalny RP w Chicago uruchamia dodatkowy punkt składania wniosków paszportowych w Mount Prospect w oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli polskich w chicagowskim okręgu konsularnym,
od dnia 6 kwietnia 2021 r. będzie można składać wnioski paszportowe podczas dyżuru konsularnego w oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej/Polish & Slavic Federal Credit Union w Mount Prospect. Na potrzeby dyżuru konsularnego w Mount Prospect, PSFUK udostępniła swoje pomieszczenia nieodpłatnie. 

Konsulowie specjalnie wydelegowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do czasowego wsparcia konsulatu w Chicago będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) przyjmować dziesiątki wniosków paszportowych dziennie. 

Dodatkowo z dniem 6 kwietnia konsulat otwiera kolejne stanowisko do przyjmowania wniosków paszportowych w urzędzie.

Uruchomienie dyżuru konsularnego w Mount Prospect oraz dodatkowego stanowiska w siedzibie konsulatu jest odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Konsulatu Generalnego RP
w Chicago na apel obywateli RP o większą dostępność wizyt paszportowych. Powyższe rozwiązania połączone z wdrożeniem usprawnień organizacyjnych pozwolą na dalsze zwiększenie liczby udostępnianych miejsc na wizyty paszportowe. 

 „Pandemia COVID-19 i przedłużające się restrykcje epidemiczne polegające m.in. na braku możliwości podróżowania z USA do Polski i innych krajów Unii Europejskiej z paszportem amerykańskim spowodowały lawinowy wzrost zainteresowania polskimi paszportami. W efekcie Konsulat w Chicago odnotował bezprecedensowe zainteresowanie wizytami paszportowymi, przekraczające możliwości kadrowe i organizacyjne urzędu. Po polski paszport zgłaszają się obywatele, którzy przed wyrobieniem nowego dokumentu są zobowiązani do przeprowadzania w Polsce rejestracji amerykańskich aktów małżeństwa lub urodzenia oraz do przeprowadzenia procedury potwierdzenia przez właściwego wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego, gdyż ważność ich polskich paszportów często upłynęła wiele lat wcześniej. Pracownicy konsulatu dokładają wszelkich starań, by pomóc każdemu obywatelowi RP w załatwianiu jego urzędowych spraw, prowadzących finalnie do otrzymania nowego polskiego paszportu.” 

Małgorzata Bąk-Guzik, Konsul RP w Chicago.

Na wizyty paszportowe w konsulacie i oddziale PSFUK w Mount Prospect można umówić się bezpłatnie w następujący sposób:

 • za pomocą elektronicznego systemu rejestracji E-KONSULAT. Nowe terminy wizyt paszportowych będą udostępniane w dni robocze od godziny 16:00;
 • pod dotychczasowym numerem telefonu 312 608 92 29, czynnym od poniedziałku do piątku
  w godz. 11.00-15.00.

Uwaga: system E-Konsulat został zmodernizowany i wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia
w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom stosowanym przez pośredników i firmy komercyjne oraz zapewnienia każdemu obywatelowi RP możliwości bezpłatnej rezerwacji terminu wizyty paszportowej.

Instrukcja rejestracji  w E-Konsulacie na dyżur paszportowy w Mt Prospect:

 1. Otwarcie strony: https://secure.e-konsulat.gov.pl/ .
 2. Wybranie zakładki Stany Zjednoczone Ameryki >>> Dyżur konsularny – Mount Prospect.
 3. System pozwala na jednokrotną rejestrację na spotkanie. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po odwołaniu wcześniejszej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
 4. Wypełniając formularz należy podać wszystkie wymagane dane. Wpisanie niepoprawnych danych osobowych spowoduje odrzucenie wniosku. Wymagane jest podanie numeru PESEL.
 5. Po zarejestrowaniu formularza należy pobrać i wydrukować potwierdzenie wizyty z pliku PDF (Pobierz potwierdzenie wizyty). Osoby bez wydrukowanych potwierdzeń mogą nie zostać wpuszczone na wizytę paszportową w oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
 6. Wypełniając formularz należy podać dane osobowe osoby, dla której będzie składany wniosek. W przypadku dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców/opiekunów
  (1 wniosek = 1 miejsce).
 7. W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL prosimy o skorzystanie z opcji telefonicznej.

Na dyżur paszportowy w Mt Prospect należy przygotować niżej wymienione dokumenty:

 • polski paszport, 
 • polski dowód osobisty,
 • decyzję wojewody poświadczającą posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • odpis polskiego aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego w Polsce (obowiązkowo w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL),
 • odpis polskiego aktu małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego (obowiązkowo w przypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego).

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID-19, prosimy o:

 • Punktualne przybywanie na spotkania paszportowe. Ze względów bezpieczeństwa, osoby zapisane będą mogły wejść do budynku tylko o godzinie wyznaczonej na spotkanie. Można oczekiwać na swoją kolejność wyłącznie na zewnątrz budynku. Osoba spóźniona będzie zobligowana do poczekania na ewentualną przerwę w obsłudze lub umówienia się na nowy termin;
 • Przybywanie na dyżur konsularny w maseczce ochronnej. Osoby nieposiadające takiej ochrony, ze względów bezpieczeństwa, nie będą mogły wejść do budynku;
 • Zachowanie wymaganych odległości podczas oczekiwania na spotkanie przed wejściem
  do budynku oraz respektowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i stosowanie się
  w tym względzie do poleceń pracowników Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
  i konsulatu.

Konsulat Generalny RP w Chicago

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię