Mieszanka ziół na zaparcia

Czym są zapar­cia i dla­czego powstają?

Zapar­cia to z medycz­nego punktu widze­nia zbyt mała czę­sto­tli­wość wypróż­nień, czyli wystę­pują rza­dziej niż co dwa dni. Wypróż­nie­niom czę­sto towa­rzy­szy ból czy uczu­cie nie­peł­nego wypróż­nie­nia. Naj­czę­ściej wystę­pują na sku­tek nie­wła­ści­wego odży­wia­nia i braku aktyw­no­ści fizycz­nej. Mogą być też obja­wem stresu lub zmian pato­lo­gicz­nych powsta­łych w orga­ni­zmie. Czę­sto są efek­tem bra­nia i zaży­wa­nia nie­któ­rych lekarstw.

Prze­wle­kłe zapar­cia powo­dują sze­reg pro­ble­mów tra­wien­nych. Upor­czywe wzdę­cia lub bóle brzu­cha to cią­gły dys­kom­fort i spora uciąż­li­wość w wyko­ny­wa­niu codzien­nych obo­wiąz­ków. Z tej przy­czyny należy prze­ciw­dzia­łać i leczyć zapar­cia już w sta­dium począt­ko­wym. Zmiana diety połą­czona z aktyw­no­ścią fizyczną oraz uzu­peł­nia­nie na bie­żąco pły­nów to pod­stawa natu­ral­nego lecze­nia. Jeżeli to nie poskut­kuje, warto się­gnąć po natu­ralne mie­szanki zio­łowe.

 

Popu­larne zioła poma­ga­jące przy zapar­ciach

Jest dużo ziół o dzia­ła­niu popra­wia­ją­cym pracę jelit, a zara­zem poma­gają upo­rać się z zapar­ciami. Dzia­łają według róż­nych sche­ma­tów, dla­tego naj­le­piej sto­so­wać je w mie­szan­kach. Pre­pa­raty zio­łowe należy sto­so­wać z roz­sąd­kiem. Zbyt duże i czę­ste dawki, ze względu na gwał­towne dzia­ła­nie są nie­wska­zane. Mogą spo­wo­do­wać bole­sne skur­cze jelit i nie­chęć do wypróż­nia­nia.

Naj­czę­ściej uży­wa­nymi zio­łami są kora kru­szyny, liść senesu, nasiona babki płesz­nik, kłą­cze rze­wie­nia, aloes, korzeń mniszka i owoc bzu czar­nego.

Wymie­nione wyżej surowce roślinne mają w swym skła­dzie antra­związki, czyli sub­stan­cje bio­lo­gicz­nie czynne. Ich dzia­ła­nie polega na sty­mu­la­cji ruchów pery­stal­tycz­nych w jeli­tach. Hamują także resorp­cję zwrotną wody z jelita, a w kon­se­kwen­cji przy­spie­szają pasaż i wypróż­nie­nie. Rezul­tat osią­gamy zazwy­czaj po upły­wie ok. 6–12 h od przy­ję­cia dawki czyn­nej sub­stan­cji.

Spraw­dzona mie­szanka na zapar­cia

Mie­szanki na zapar­cia sto­suje się w róż­nych kom­bi­na­cjach. Od 3 do 12 ziół w zesta­wie. Zestawy z mniej­szą ilo­ścią skład­ni­ków dzia­łają szyb­ciej na cho­roby ostre. Zestawy z dużą ilo­ścią skład­ni­ków sto­sujemy przy cho­ro­bach prze­wle­kłych.
Przy­kła­dowy skład mie­szanki to zestaw 8 ziół i każde zioło w gra­ma­tu­rze 50 g.
Kora kru­szyny, korzeń lukre­cji, korzeń pra­wo­ślazu, koszy­czek rumianku, liść mięty pie­przo­wej, owoc anyżu, ziele dziu­rawca, ziele krwaw­nika.

Dzia­ła­nie poszcze­gól­nych ziół

Kru­szyna przy­spie­sza wydzie­la­nie żółci i soków tra­wien­nych.
Lukre­cja rege­ne­ruje ślu­zówkę.
Pra­wo­ślaz działa pobu­dza­jąco i anty­sep­tycz­nie.
Rumia­nek jest prze­ciw­za­palny i prze­ciw­bak­te­ryjny.
Rumia­nek działa prze­ciw­bak­te­ryj­nie, prze­ciw­grzy­bicz­nie i przy­spie­sza goje­nie ran.
Anyż odkaża i roz­kur­cza mię­śnie gład­kie jelit.
Mięta uspo­kaja i pobu­dza wydzie­la­nie soków tra­wien­nych.
Dziu­ra­wiec roz­kur­cza mię­śnie gład­kie prze­wodu pokar­mo­wego.
Krwaw­nik działa prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­bak­te­ryj­nie i wia­tro­pęd­nie.

Spo­sób zaży­wa­nia mie­szanki zio­łowej

Łyżeczkę ziół zalać szklanką wody. Goto­wać do wrze­nia pod przy­kry­ciem. Odsta­wić na ok. 20 minut pod przy­kry­ciem. Prze­ce­dzić przez sitko i pić po posiłku. Sto­so­wać 2 x dzien­nie, przez mie­siąc i zro­bić prze­rwę. Kura­cję można powtó­rzyć po 2 tygo­dniach.

Skład­niki bio­lo­gicz­nie aktywne zawarte w mie­szance mają dzia­ła­nie kom­plek­sowe. Wpły­wają na poprawę tra­wie­nia oraz zawar­tość ślu­zów, które uła­twiają odda­wa­nie stolca. Pobu­dzają czyn­ność jelit i łagod­nie przy­wra­cają nor­malne wypróż­nie­nia.

Kura­cja zio­łowa mająca na celu wyle­cze­nie zaparć jest dłu­go­trwała. Przy­nosi ulgę i popra­wia wypróż­nia­nie, przy regu­lar­nym zaży­wa­niu mie­szanki zio­łowej.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię